ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 6/2018

Дигитални сертификати за електронски потписпечати

Од: 26.02.2018
До: 05.03.2018
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди

Огласот за барање за прибирање на понуди може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: