ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 7/2018

Одржување на софтвер за канцелариско и архивско работењепечати

Од: 01.03.2018
До: 19.03.2018
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди

Огласот за барање за прибирање на понуди може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: