ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 13/2018

Комунални услугипечати

Од: 04.04.2018
До: 25.04.2018
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: