ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 34/2018

Oпрема за компјутерска мрежна периметарска заштита со вклучени алатки за дијагностика на мрежниот сообраќај (backup/failover)печати

Од: 30.05.2018
До: 05.06.2018
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди

Огласот за барање за прибирање на понуди може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: