ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 52/2018

Изработка на геодетски елаборатипечати

Од: 16.08.2018
До: 05.10.2018
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за барање за прибирање на понуди може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: