DETAJE PËR PROJEKTET

Emri i projektit
Kategoria Road
Lloji i projektit
Lloji financimi
Status
«1234...6»
Vendosje e sinjalizimit ndriçues për lajmërim në pikat pagësoreI planifikuar
Ndriçim elektrik të nyjës te Prilepi (Mogillë) I mbaruar
Ndriçim elektrik i nyjës Tetovë – Jug I mbaruar
Vendosje e sinjalizimit ndriçues për lajmërim (ekrane LED) të vendosur në portale mbi rrugën I mbaruar
Përgatitje e dokumentacionit projektues për sanim të plotë të urës në rrugën shtetërore Р1103, Llakavicë – Negotinë (Pepelishte) Në vazhdim
Përgatitje e dokumentacionit projektues për ndërtim dhe rikonstruksion të rrugës shtetërore Р2235, pjesa Bunec – Leunovë – Nikiforovë Në vazhdim
Përgatitje e dokumentacionit projektues për ndërtim të pikës pagësore në rrugën shtetërore А1 – pika pagësore RomanovceNë vazhdim
Përgatitje e projekteve themelore për rikonstruksion dhe vendosje të sinjalizimit vertikal dhe horizontal në rrugë të përcaktuara rajonale në RepublikNë vazhdim
Përgatitje e dokumentacionit projektues për sanim dhe riparim të autostradës А1, pjesa Negotinë – Demir KapiNë vazhdim
Rikonstruksion i rrugëve lokale / Faza III Lot 2: Rajoni i Vardarit dhe JuglindorNë vazhdim
«1234...6»

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.