ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Поправка и рехабилитација на регионални патишта

Број на оглас: 97/2016

Од: 30.12.2016
До: 20.02.2017
Вид на договор: # PublicSupplies.ContractType.6 #
Вид на постапка: # PublicSupplies.ProcedureType.4 #

Огласот за доделување на договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

© 2018, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.